กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทรงศรี แก้วสัก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายณัฐพงษ์ ชัยวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายวีรวัฒน์ กาญจนัษฐายี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1