ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มิ.ย. 63 รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น
ผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใหม่ รายงานตัว พร้อมเอกสารครบ  และเงินบำรุงการศึกษา 
ชุดนักเรียน
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่รอบที่สอง ปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่รอบที่สอง ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องธุรการ โรงเรียน
ชุดสุภาพ
30 เม.ย. 63 นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 รับผลการเรียน ปพ.1
นักเรียนชั้นป.6 และ ม.3 รับผลการเรียน ปพ.1  ณ  ใต้ถุนอาคารเรียนบิ๊กซี
ชุดนักเรียน
27 มี.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน พิธีจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านดอนปิน งานวิชาการร่วมกับงานกิจการนักเรียน
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
โรงเรียนบ้านดอนปิน วิชาการโรงเรียน
04 มี.ค. 63 ถึง 07 มี.ค. 63 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคตะวันออก ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านดอนปิน
02 มี.ค. 63 ถึง 04 มี.ค. 63 สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
โรงเรียนบ้านดอนปิน วิชาการโรงเรียน
20 ก.พ. 63 ถึง 27 ก.พ. 63 การแข่งขันกีฬาและกรีฑาเครือข่ายอำเภอเมือง
สนามกีฬาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ โรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมือง
13 ก.พ. 63 ถึง 14 ก.พ. 63 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ค่ายลูกเสือชั่วคราว อุทยานแห่งชาติออบขาน โรงเรียนบ้านดอนปิน
05 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง โรงเรียนบ้านดอนปินร่วมกับกลุ่มเครือข่ายทักษิณ
01 ก.พ. 63 ถึง 02 ก.พ. 63 สอบO-net ชั้น ป.6 และ ม.3
โรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนบ้านดอนปิน
23 ม.ค. 63 นักเรียนโรงเรียนโทนัน เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลียนรู้วัฒนธรรมไทย

โรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนบ้านดอนปินร่วมกับโรงเรียนโทนัน เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
16 ม.ค. 63 ถึง 19 ม.ค. 63 งานเข้ารุกขมูลกรรม (เข้าก๋รรม)
โรงเรียนบ้านดอนปิน คณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2563
โรงเรียนบ้านดอนปิน/ชุดพละ โรงเรียนบ้านดอนปิน
01 ม.ค. 63 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนบ้านดอนปินร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ