กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวภัทรานิษฐ์ ดวงใจธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : kruboombim@gmail.com

นายวิริทธ์พล อิ่มโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายวัชระ เณรพรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2