กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุพัตร ถาเป็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : namfhon19812524@gmail.com

นางไพรินทร์ อภิวงค์งาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเกวลี ยารังษี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : Kewalee_kk@hotmail.com

นางสาวยุพิน กาวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2