กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐพงษ์ ชัยวงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : Nattapong332533@gmail.com

นายธวัชชัย ขะยอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3