ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอินสอน อินภิบาล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481
ชื่อ-นามสกุล : นายก้อนแก้ว จันทราศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2482
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ เมฆรา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2489
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ แสงสว่าง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2490
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีไทย ใหม่วรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2494
ชื่อ-นามสกุล : นายดวง เวียนทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2505
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์ทอง เขื่อนจินดา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2505
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ริญญา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2505
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย พงษ์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2544
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย ภู่พงศ์ศักดิื
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547
ชื่อ-นามสกุล : นางสุปราณี ถวิลประวัติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรา ชัยเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556