พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
 
        1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานความดีพื้นฐานสากล 5 ประการและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน
          2. พัฒนาให้บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
          3. จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
          4. ส่งเสริมให้นักเรียนรักษ์และรู้คุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
          5.พัฒนาสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนและชุมชนให้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 


เป้าประสงค์
         1. นักเรียนมีความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานความดีพื้นฐานสากล 5
ประการและมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน
         2. นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม    
         3.นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและนอกสถานศึกษา                             4.บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
         5.โรงเรียนมีสภาพสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน