วิสัยทัศน์ / ปรัชญา /คำขวัญ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

          นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนปินมีคุณธรรมตามหลักความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ และคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รู้เท่าก้าวทันสื่อสารได้ในประชาคมอาเซียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาประจำโรงเรียน

          การศึกษาพัฒนาชีวิต

คำขวัญประจำโรงเรียน

          มีความรู้      คู่คุณธรรม     ประสานสัมพันธ์     สร้างสรรค์ชุมชน

อัตลักษณ์

         ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ 
 
เอกลักษณ์

          สะอาด    ระเบียบ    สุภาพ    ตรงเวลา    สมาธิ