กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริขวัญ เบ็ญจกรรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
อีเมล์ : joyly_cool@windowslive.com

นางสาวมนชยา ทิพย์วงค์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
อีเมล์ : meokid@hotmail.com

นางสาวพรพิมล คำปวน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
อีเมล์ : kukkik1122@windowslive.com