ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดอนปิน เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลแม่เหียะ (ต้นปินวิทยาคาร)ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2481 สมัยนายดี กันทะมาลา เป็นศึกษาธิการอำเภอและขุนสนิทประชาราษฎร์ เป็นนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี   นายอินสอน อินภิบาล ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกมีนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีครู2 คน ในปี  พ.ศ.2482 นายก้อนแก้ว จันทราศรี ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายหมวก เมฆรา ซึ่งเป็นกำนันตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ไร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน และได้สร้างอาคารเรียนเป็นตึก 1 ชั้น 1 หลัง ขนาด 8 x 24 เมตร(ตึกแดง) โดยกำนันตำบลแม่เหียะร่วมกับราษฎรในตำบลร่วมมือกันสร้างจนแล้วเสร็จ  ในปี พ.ศ.2489 นายประวัติ   เมฆรา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 100 คน ครู 5 คน ในปี พ.ศ.2490 นายอรุณ แสงสว่าง  ตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 120 คน ครู 5 คน ในปีพ.ศ.2505 นายดวง เวียนทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียนทั้งหมด 209 คน ครู 5 คน และในปี พ.ศ.2516 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ใต้ถุนสูงโดยเงินงบประมาณและราษฎรสมทบคิดเป็นเงิน 200,000 บาท  (แยกเป็นเงินงบประมาณ 180,000 บาท ราษฎรสมทบ 20,000 บาท) โดยความร่วมมือของนายคำปัน ทิพย์ฝั้น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งชื่อว่า“อาคารรัฐราษฎร์อุปถัมภ์” ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของโรงเรียน ในปีพ.ศ.2516 นางพิมพ์ทอง   เขื่อนจินดา  ดำรง ตำแหน่งครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งหมด 309 คน   ครู 19 คน และในปี พ.ศ.2518 นายแก้ว –นางเกี๋ยง ทิพย์ฝั้น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา ราคาประมาณ 300,000 บาท พร้อมกับได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นเงิน380,000 บาท ตั้งชื่อว่า “อาคารรัฐราษฎร์อนุเคราะห์” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2531 นายอุดม ริญญา ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ มีนักเรียน 101 คน มีครู 12 คน และเมื่อปีพ.ศ.2532 ได้รื้อถอนอาคารตึกแดง ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมาก พร้อมทั้งได้นำไม้จากการรื้อถอนมาก่อสร้างโรงอาหารขนาด 6 x 21 เมตร, ในปี พ.ศ.2544 นายพิชัย พงษ์เจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ก่อสร้างอาคารห้องประชุมจากเงินกองทุนมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนปิน ซึ่งก่อตั้งโดยเงินกองทุนจากแม่อุ้ยเมา   ไชยวงศ์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 200,000.-บาท  ในปีการศึกษา    2546  ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนปินเป็นปีแรก ในปี พ.ศ.2547 นายพิชัย   ภู่พงศ์ศักดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับบริจาคไม้เก่าจากหลองข้าว (ยุ้งฉาง) ของ นายดี    จันทคลักษณ์ กำนันตำบลแม่เหียะ และอาจารย์ละมัย   หัตถยา  ราคา  50,000 บาท และเทศบาลตำบลแม่เหียะ โดย นายธนวัฒน์   ยอดใจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่เหียะ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน  50,000 บาท  เพื่อสร้างเรือนไทยล้านนาตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเหนือ ตั้งชื่อว่า “เฮือนผะญ๋า” 

ในปี พ.ศ.2553 นางสุปราณี   ถวิลประวัติดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน  ได้รับงบประมาณจากทางการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน  2,537,600  บาท และทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ.2554  ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 73 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนบ้านดอนปิน และตั้งชื่ออาคารเรียนว่า “อาคาร 73 ปี(ต้นปินวิทยาคาร)”

ในปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา  นางพัชรา  ชัยเลิศ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปิน  ได้รับเงบประมาณจากทางการก่อสร้างอาคารเรียนบิ๊กซี33 แบบสองชั้นใต้ถุนโล่ง จำนวน 1,900,000 บาท และทำพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556     

ปัจจุบัน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลชั้นปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  16  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  392 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  25  คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน ข้าราชการครู 15 คน ครุอัตราจ้างเงินงบประมาณของโรงเรียน 5 คน ครูอัตราจ้าง งบแก้ปัญหาขาดแคลนครู 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน