คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : รศ.พิเศษถาวร เสาร์ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกนกรัตน์ ม๊วค
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางทรงศรี แก้วสัก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยา เบี้ยวบรรจง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนวัฒน์ ยอดใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร ธนากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูอาภัสรัตนธาดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิรุณ พลฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรา ชัยเลิศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ