กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลัดดาวรรณ เพ็งแจ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
อีเมล์ : mukato_crazily@hotmail.com

นางสาวหทัยกาญจน์ สลิดชุ่ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3