อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อ/สีประจำโรงเรียน
อักษรย่อประจำโรงเรียน

          ระดับประถม                                        ด.ป.
          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                       ม.ด.ป.


สีประจำโรงเรียน   สีม่วง – สีขาว

          สีม่วง                         หมายถึง                การริเริ่มที่ดี   มีทัศนคติกว้างไกล  
          สีขาว                         หมายถึง                การมีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรมและจริยธรรม