คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแสงเฮือน สัญลักษณ์
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนุพงษ์ สาสะริ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธิสา แซ่หลี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2