ผู้บริหาร

นางพัชรา ชัยเลิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/09/2019
ปรับปรุง 31/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 154358
Page Views 205559
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลร่มวรุณห์ ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด
2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด 0-5349-5124
3 โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด
4 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด
5 โรงเรียนอนุบาลสุมาลี ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด
6 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด
7 โรงเรียนบ้านป่าป้อง ป่าป้อง ดอยสะเก็ด 053495910 / 053495905
8 โรงเรียนบ้านป่าดู่ ป่าลาน ดอยสะเก็ด
9 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด
10 โรงเรียนบ้านปางแดง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด
11 โรงเรียนบ้านแม่หวาน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด
12 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด
13 โรงเรียนชลประทานผาแตก ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด
14 โรงเรียนบ้านสันทราย ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด
15 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด
16 โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด
17 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด
18 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด
19 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สันปูเลย ดอยสะเก็ด
20 โรงเรียนบ้านท่ารั้ว สันปูเลย ดอยสะเก็ด
21 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงใต้ สันปูเลย ดอยสะเก็ด
22 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สันปูเลย ดอยสะเก็ด
23 โรงเรียนบ้านป่าขุย สันปูเลย ดอยสะเก็ด
24 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด
25 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด
26 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เชิงดอย ดอยสะเก็ด
27 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก เชิงดอย ดอยสะเก็ด
28 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง เชิงดอย ดอยสะเก็ด
29 โรงเรียนบ้านเชิงดอย เชิงดอย ดอยสะเก็ด
30 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ เชิงดอย ดอยสะเก็ด 053 291578
31 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด
32 โรงเรียนบ้านป่าบง แม่คือ ดอยสะเก็ด
33 โรงเรียนแม่คือวิทยา แม่คือ ดอยสะเก็ด 053-043121
34 โรงเรียนบ้านสันต้นแหน แม่คือ ดอยสะเก็ด
35 โรงเรียนอนุบาลเด่นดวง แม่คือ ดอยสะเก็ด
36 โรงเรียนบ้านม่วงโตน แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด
37 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด 053840699
38 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี แม่โป่ง ดอยสะเก็ด 053 - 460218 , 053 - 840269
39 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด
40 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก แม่โป่ง ดอยสะเก็ด 053460021
41 โรงเรียนบ้านบ่อสร้าง ต้นเปา สันกำแพง
42 โรงเรียนวัดสันป่าค่า ต้นเปา สันกำแพง
43 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง ต้นเปา สันกำแพง
44 โรงเรียนอนุบาลร่มแก้ว ต้นเปา สันกำแพง
45 โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์ ต้นเปา สันกำแพง
46 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า ต้นเปา สันกำแพง 053-960870
47 โรงเรียนวัดทรายมูล ทรายมูล สันกำแพง
48 โรงเรียนอนุบาลรักนิรันดร์ ทรายมูล สันกำแพง
49 โรงเรียนสันกำแพง ทรายมูล สันกำแพง
50 โรงเรียนวัดสันโค้ง ทรายมูล สันกำแพง
51 โรงเรียนบ้านร้องก่องข้าว บวกค้าง สันกำแพง
52 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม บวกค้าง สันกำแพง
53 โรงเรียนวัดช่างเพี้ยน บวกค้าง สันกำแพง
54 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง บวกค้าง สันกำแพง
55 โรงเรียนวัดป่าตาล บวกค้าง สันกำแพง
56 โรงเรียนวัดย่าปายร้อยพร้อมสามัคคี บวกค้าง สันกำแพง
57 โรงเรียนบ้านบวกค้าง บวกค้าง สันกำแพง 086-5150267
58 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ร้องวัวแดง สันกำแพง
59 โรงเรียนวัดม่วงม้า ร้องวัวแดง สันกำแพง
60 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง ร้องวัวแดง สันกำแพง
61 โรงเรียนวัดน้ำจำ ร้องวัวแดง สันกำแพง
62 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐศิลป์ สันกลาง สันกำแพง
63 โรงเรียนวัดสันกลางใต้ สันกลาง สันกำแพง
64 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สันกลาง สันกำแพง
65 โรงเรียนบ้านมอญ สันกลาง สันกำแพง
66 โรงเรียนวัดบ้านน้อย สันกำแพง สันกำแพง
67 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สันกำแพง สันกำแพง
68 โรงเรียนอนุบาลแม่บัวคลี่ สันกำแพง สันกำแพง
69 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สันกำแพง สันกำแพง
70 โรงเรียนอนุบาลบ้านฌานินทร สันกำแพง สันกำแพง
71 โรงเรียนอนุบาลพัฒนา สันกำแพง สันกำแพง
72 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว ห้วยทราย สันกำแพง
73 โรงเรียนวัดหนองแสะ ห้วยทราย สันกำแพง
74 โรงเรียนวัดล้านตอง ห้วยทราย สันกำแพง
75 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ ห้วยทราย สันกำแพง
76 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง ออนใต้ สันกำแพง
77 โรงเรียนวัดริมออน ออนใต้ สันกำแพง
78 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน ออนใต้ สันกำแพง
79 โรงเรียนวัดป่าตึง ออนใต้ สันกำแพง
80 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง แช่ช้าง สันกำแพง
81 โรงเรียนบ้านดอนปิน แช่ช้าง สันกำแพง
82 โรงเรียนวัดดอยยาว แช่ช้าง สันกำแพง
83 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก แช่ช้าง สันกำแพง
84 โรงเรียนวัดป่าเปา แช่ช้าง สันกำแพง
85 โรงเรียนวัดสันมะแปบ แม่ปูคา สันกำแพง
86 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง แม่ปูคา สันกำแพง
87 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา แม่ปูคา สันกำแพง
88 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมืองเชียงใหม่
89 โรงเรียนจิตราวิทยา เมืองเชียงใหม่
90 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมืองเชียงใหม่
91 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน เมืองเชียงใหม่
92 โรงเรียนอนุบาลขาลสุวรรณ เมืองเชียงใหม่
93 โรงเรียนอนุบาลวารี เมืองเชียงใหม่
94 โรงเรียนพิงครัตน์ เมืองเชียงใหม่
95 โรงเรียนอนุบาลอักษรธรรม เมืองเชียงใหม่
96 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก เมืองเชียงใหม่
97 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
98 โรงเรียนสันติศึกษา ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
99 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
100 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
101 โรงเรียนวชิรวิทย์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
102 โรงเรียนอนุบาลนครพิงค์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
103 โรงเรียนเซนต์มาร์การีตา เชียงใหม่ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ 0962587339
104 โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
105 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
106 โรงเรียนกุลมาฒน์เชียงใหม่วิทยาลัย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
107 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
108 โรงเรียนอนุบาลโพธิรักษ์ ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
109 โรงเรียนวิชัยวิทยา ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่
110 โรงเรียนเซนต์เทเรวีนัส วิทยาลัย ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ 083-1197288
111 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่
112 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ 053357498
113 โรงเรียนศศิราวดี วิทยาลัย ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ 05398203
114 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
115 โรงเรียนศรีเนห์รู ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
116 โรงเรียนอนุบาลลานนา ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
117 โรงเรียนศิลป์หฤทัย วิทยาลัย ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ 053
118 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
119 โรงเรียนอนุบาลโชติวิทย์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่
120 โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ 053-115641
121 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่
122 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่
123 โรงเรียนวัดดอนจั่น ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่
124 โรงเรียนบ้านท่อเมืองลัง ป่าตัน เมืองเชียงใหม่
125 โรงเรียนวัดป่าตัน ป่าตัน เมืองเชียงใหม่
126 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา ป่าตัน เมืองเชียงใหม่
127 โรงเรียนอนุบาลพิมานเด็ก ป่าแดด เมืองเชียงใหม่
128 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่
129 โรงเรียนวัดป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่
130 โรงเรียนพุทธิโศภน พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
131 โรงเรียนธรรมราชศึกษา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
132 โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
133 โรงเรียนเมตตาศึกษา พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
134 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่
135 โรงเรียนวัดขะจาว ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ 053240288
136 โรงเรียนหอพระ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
137 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
138 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
139 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา (ศรีธนาวิทยา) ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
140 โรงเรียนอนุบาลพรรณี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
141 โรงเรียนอนุบาลสถาพร ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
142 โรงเรียนอนุบาลอุบลลัษณ์ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
143 โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ 053-221244
144 โรงเรียนอนุศึกษา ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
145 โรงเรียนวรเชษฐอนุสสรณ์ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่
146 โรงเรียนวัดร้องอ้อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่
147 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ 053-115177
148 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่
149 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ 0-5337-9190
150 โรงเรียนวัดสวนดอก สุเทพ เมืองเชียงใหม่
151 โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
152 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สุเทพ เมืองเชียงใหม่
153 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สุเทพ เมืองเชียงใหม่
154 โรงเรียนอนุบาลสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
155 โรงเรียนอนุบาลดรุณรักษ์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
156 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๑ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ 053-939227
157 โรงเรียนเชิงดอยสุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
158 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สุเทพ เมืองเชียงใหม่
159 โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย สุเทพ เมืองเชียงใหม่
160 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่
161 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่
162 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่
163 โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ หนองหอย เมืองเชียงใหม่
164 โรงเรียนอนุบาลสิริวัฒน์ หนองหอย เมืองเชียงใหม่
165 โรงเรียนวัดเสาหิน หนองหอย เมืองเชียงใหม่
166 โรงเรียนวัดเมืองสาตร หนองหอย เมืองเชียงใหม่
167 โรงเรียนอนุบาลเดือนเพ็ญ หายยา เมืองเชียงใหม่
168 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หายยา เมืองเชียงใหม่
169 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณแม่ หายยา เมืองเชียงใหม่
170 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่
171 โรงเรียนอนุบาลมยุรี แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่
172 โรงเรียนบ้านดอนปิน แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ 0-5327-7011
173 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่
174 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่
175 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา แม่เหียะ เมืองเชียงใหม่ โทร (053) 328815-6 Fax (053)328819 / 088-263-4616
176 โรงเรียนบ้านห้วยบง สาขาบ้านห้วยยาบ ทาเหนือ แม่ออน
177 โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ ทาเหนือ แม่ออน
178 โรงเรียนบ้านห้วยบง ทาเหนือ แม่ออน
179 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา บ้านสหกรณ์ แม่ออน
180 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 1 บ้านสหกรณ์ แม่ออน
181 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 5 บ้านสหกรณ์ แม่ออน
182 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 บ้านสหกรณ์ แม่ออน
183 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 6 บ้านสหกรณ์ แม่ออน
184 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ แม่ออน
185 โรงเรียนวัดแม่กำปอง ห้วยแก้ว แม่ออน
186 โรงเรียนบ้านจำปี ห้วยแก้ว แม่ออน
187 โรงเรียนบ้านแม่เตาดิน ห้วยแก้ว แม่ออน
188 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ห้วยแก้ว แม่ออน
189 โรงเรียนวัดเปาสามขา ออนกลาง แม่ออน
190 โรงเรียนออนเหนือ ออนกลาง แม่ออน
191 โรงเรียนบ้านออนกลาง ออนกลาง แม่ออน
192 โรงเรียนวัดเปาสามขา สาขาบ้านวาก ออนกลาง แม่ออน
193 โรงเรียนบ้านออนหลวย ออนเหนือ แม่ออน
194 โรงเรียนวัดหนองหอย ออนเหนือ แม่ออน
195 โรงเรียนบ้านออนหลวย สาขาบ้านหัวฝาย ออนเหนือ แม่ออน
196 โรงเรียนวัดดอนชัย แม่ทา แม่ออน
197 โรงเรียนวัดห้วยทราย แม่ทา แม่ออน
198 โรงเรียนวัดบ้านม่อน แม่ทา แม่ออน